Bầu cử Mỹ 2020 – Phép màu có xảy đến với Donald Trump sau những ngày kiểm phiếu lại

https://www.youtube.com/watch?v=J90uH7AYI4c